Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Beijing Tong Ren Tang Czech Republic SE
se sídlem: Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika
identifikační číslo: 03438066
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1483
pro prodej zboží v kamenných prodejnách.

 

I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Beijing Tong Ren Tang Czech Republic SE, se sídlem Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, identifikační číslo: 03438066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl H, vložka 1483 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího na straně druhé (dále jen „kupující“) při prodeji zboží.

1.2 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího www.tongrentang.cz.

1.3 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je doplňkem stravy.

1.4 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 1.7 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.5 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 1.8 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

1.6 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.7 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 1.8 těchto obchodních podmínek.

1.8 Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.9 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále též jen „zboží“). Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

II. Dodání/odebrání zboží

2.1 Kupující je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je kupující oprávněn jen tehdy, uhradí-li předtím celou kupní cenu zboží.

2.2 Zboží, které se nachází v provozovně prodávajícího, je povinen kupující odebrat v tomto skladě po zaplacení kupní ceny.

2.3 Dodací lhůta pro dodávku zboží, které se nenachází na skladě, je sjednána v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu učiněného minimálně 3 dny před předčasným datem dodání. V případě, že je dodavatel prodávajícího v prodlení s dodáním zboží tak, že dodací lhůta stanovená v kupní smlouvě bude překročena, je prodávající oprávněn jednostranně stanovit náhradní dodací lhůtu; o této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího vyrozumět. Kupující je povinen odebrat zboží do 5 dnů po uplynutí dodací, resp. náhradní dodací lhůty v provozovně prodávajícího. Předposlední a poslední veta předchozího odstavce těchto obchodních podmínek zde platí obdobně.

2.4 Výdej zboží se uskuteční v provozovně na adrese Myslíkova 171/31, 110 00, Praha 1.

2.5 Při převzetí zboží je kupující povinen prokázat se originálem kupní smlouvy.

2.6 Sjednají-li tak kupující a prodávající, přepraví prodávající zboží do místa, které bude sjednáno v kupní smlouvě.

2.7 V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě ve smluveném termínu dodání zboží podle předchozího odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží zplnomocněnou osobou, která předloží originál kupní smlouvy a doklad o zaplacení kupní ceny a která zboží od prodávajícího převezme. Kupující má právo zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li kupující rozdíly v kvalitě nebo množství, uvedou se tyto skutečnosti na dodacím listě. Postup reklamace vadného plnění je shodný s postupem v bodu 6.11 těchto obchodních podmínek.

2.8 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.9 Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření kupní smlouvy písemně na jejích změnách, prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta původně ve smlouvě stanovená, pokud nebude výslovně písemně stanoveno jinak.

2.10 Vzorky zboží vystavené na prodejně jsou neprodejné, nestanoví-li prodávající jinak.

2.10 Zákazník má možnost zakoupené zboží vrátit do 30 dnů od převzetí zboží v případě, že předloží originál nákupního dokladu ke zboží a výrobek je vrácen nepoškozen a kompletní na adresu provozovny uvedenou v čl. II bod 2.4. Prodávající si vyhrazuje právo zboží nepřevzít, pokud nebudou splněny uvedené podmínky.

Možnost vrácení zakoupeného zboží podle tohoto odstavce se nevztahuje na následující zboží: výrobky z výprodeje a zlevněné zboží s vadami

 

III. Ceny

3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak (dále jen „kupní cena“). V ceně není zahrnuta doprava zboží.

3.2 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

 

IV. Platební podmínky

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny.

4.2 Kupující je povinen uhradit kupní cenu při uzavření kupní smlouvy na pokladně prodávajícího.

4.3 Jedná-li se o zboží na objednávku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy splátku ve výši 25 % kupní ceny včetně DPH, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží, způsobem uvedeným v bodě 4.2. Neuhradí-li kupující kupní cenu včas nebo vůbec nebo jiným způsobem zabrání dodání zboží, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny včetně DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.

 

V. Výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

5.2 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

 

VI. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ).

6.2 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu.

6.3 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.4 Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to v provozovně prodávajícího: Praha 1, Myslíkova 31

6.5 Postup reklamace: Reklamace může být kupujícím uplatněna v prodejně prodávajícího, a to ústně spolu s předložením originálu nebo kopie prodejního dokladu (kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny zboží, dále jen „kopie prodejního dokladu“), písemně dopisem s přiloženým originálem nebo kopií prodejního dokladu, nebo elektronicky prostřednictvím příslušného reklamačního formuláře uveřejněného na internetové stránce http://www.tongrentang.cz

6.6 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího-spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Kupující je povinen poskytnout při vyřizování reklamace tzv. účinnou součinnost.

6.7 V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za zboží kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), může být částka do výše 2.500,– Kč (včetně) vyplacena kupujícímu v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě, že částka převyšuje 2.500,– Kč, bude v přiměřené lhůtě, která zpravidla nepřesáhne 20 dnů, vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet, který kupující prodávajícímu za tímto účelem sdělí, nebo poštovní poukázkou, nedohodnou-li se jinak.

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude též zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.tongrentang.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

7.3 Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). Prodávající je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.2 Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v kupní smlouvě, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“).

b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále společnosti PPL z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zbožíkupujícímu.

e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

8.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

8.5 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

TRT_logo